De Stichting Hofje Codde en Van Beresteyn en het ABC Architectuurcentrum Haarlem zetten zich in voor onderzoek naar en realisatie van nieuwe woonvormen. Samen met de Amsterdam UMC/ VU, de Leyden Academy on Vitality and Ageing en bureau SLA (architecten) gaan we op zoek naar vormen van wonen waarin evenwicht bestaat tussen volledig op jezelf wonen en verzorgd wonen in een zorginstelling.

op dinsdag 19 november 2019
van 10.00 tot 17.00 uur
te Haarlem, Groot Heiligland 47
deelname is kosteloos

Nadere informatie volgt, maar registreren kan nu al!
Stuur een mail naar: vrijinverbondenheid@gmail.com

Achtergrond
De komende jaren neemt het aantal ouderen snel toe. Waren er in 2012 nog 2,7 miljoen 65-plussers, in 2041 zullen dat er 4,7 miljoen zijn. De komende jaren zal vooral het aandeel 65-79 jarigen op de totale bevolking sterk stijgen. Vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe (de dubbele vergrijzing). Al deze ouderen hebben passende huisvesting en goede zorg nodig.

Huisvesting
De huidige generatie ouderen is in het algemeen lang actief en mobiel, maar niet op de woningmarkt. Ouderen verhuizen niet of nauwelijks, óók wanneer zij minder mobiel en vitaal worden. Het beleid is om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen, zelfs als er sprake is van beginnende dementie en andere vormen van kwetsbaarheid zoals eenzaamheid.
Vroeger konden ouderen een beroep doen op verzorgingshuizen. Deze zijn echter gesloten, waardoor er een “huisvestingsvacuüm” is ontstaan. Deze ontwikkelingen vragen niet alleen om meer, maar ook om andere vormen van wonen, waarbij zelfredzaamheid van ouderen – alleen of gezamenlijk – uitgangspunt is.

Zorgkosten
Niet alleen de behoefte aan woningen voor ouderen zal toenemen maar ook de zorg. Het RIVM schrijft dat in 2040 de zorg voor ouderen 59% van de totale zorguitgaven omvat en voor een belangrijk deel is toe te schrijven aan de toenemende zorg aan huis.
Daarbij komt dat er nu al onvoldoende personeel beschikbaar is om deze te verlenen. De ontwikkelingen in wonen en zorg voor ouderen kunnen niet los van elkaar gezien worden en vragen om nieuwe woonvormen.

Initiatief “Vrij in verbondenheid”
De Stichting Hofje Codde en Van Beresteyn en het ABC Architectuurcentrum Haarlem zetten zich in voor onderzoek naar en realisatie van nieuwe woonvormen. Dit vanuit de overtuiging dat een mogelijke oplossing gevonden kan worden in nieuwe toepassingen die gebaseerd zijn op ervaringen uit oude woonvormen.
Het traditionele hofje kan – in nieuwe vorm – zo’n inspiratie zijn voor zelfstandig wonen in een beschutte en zorgzame omgeving. Samen met de Amsterdam UMC/ VU, de Leyden Academy on Vitality and Ageing en (architecten) bureau SLA gaan we op zoek naar vormen van wonen waarin evenwicht bestaat tussen volledig op jezelf wonen en verzorgd wonen in een zorginstelling.